Kennismaking


Stichting It Eibertshiem is opgericht in 1980 met als doel het in stand houden van vogelpopulaties- de ooievaar in het bijzonder, evenals de daarbij behorende passende maatregelen ter verbetering van het biotoop. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarbij bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord, zo luid de passage in onze statuten.

Concreet hebben we dit de afgelopen jaren vertaald in het steven om de ooievaarsstand in totaliteit te verbeteren. Te beginnen bij onze startsituatie in Earnew‚ld en vandaar uit hebben we verder gewerkt om het aantal ooievaars in Friesland te vergroten. We hebben ingezet om op ruime afstand van Earnew‚ld nieuwe vestigingsplaatsen te krijgen en wanneer zich ergens een situatie voor deed om een nest te plaatsen hebben we initiatieven genomen in die richting. Vervolgens was en is de wens om zelfs bij te dragen aan de verdere groei van de populatie in geheel Nederland.

Ook wilden we als Eibertshiem waar nodig initiatieven ontplooien waarbij biotoopverbeterende maatregelen het gevolg zijn en vanuit die invalshoek proberen we in gesprek te blijven met landschapbeherende instanties en de overheden. De beleidslijn die we vanuit Vogelbescherming Nederland hebben is dus dat we ons niet meer richten op het fokken en uitzetten van ooievaars maar op verbetering van biotoop zodat er een zelfstandige en levensvatbare, vrije populatie Nederland zal bevolken. Het eerste streefgetal in de jaren 90 was om te groeien naar 300 paar in het jaar 2010.

Het jaar 2010 is ondertussen gepasseerd en de grens van 300 vrij levende zelfstandige paren ook! Het aantal paren wordt anno 2016 geschat op 900 en zeker 70% daarvan valt in de categorie > vrij en zelfstandig. In gevangenschap zit overigens niets meer, maar er wordt nog wel een deel van de in Nederland verblijvende ooievaars, helaas (bij) gevoerd.

Een belangrijke bijdrage willen we ook leveren aan de propaganda richting de ooievaars en het daarbij behorende biotoop. Vanuit de wetenschap dat dit ook indirect een bijdrage levert aan tal van andere vogelsoorten, wordt die bijdrage extra interessant. Via de geŽigende kanalen als radio en tv, maar ook via lezingen, periodieken en natuurlijk de bekende bladen en regionale kranten proberen we dit te bewerkstelligen.

En de al niet meer weg te denken bronnen als onze website www.ooievaars.nl of Facebook: Ooievaars.nl dragen hier ook stevig aan bij.

De eerste 30 jaar van ons bestaan hebben we gewerkt met vele donateurs en die willen we ook vanaf deze plaats nog eens hartelijk dank zeggen. Tegenwoordig doen we het zonder donateurs omdat we, vooralsnog, voldoende financiŽle middelen hebben en dan is geld vragen niet gepast, vandaar dat we in 2013 hebben laten weten dat in financiŽle zin bijdragen niet meer nodig is.

In Friesland zijn de ooievaars op tal van plaatsen actief. Bekende voorbeelden, naast Earnew‚ld zijn Beetsterzwaag en Tietjerk, waar park Vijversburg een toplocatie is. In geheel Nederland broeden er tegenwoordig ooievaars in al onze provinciŽn!

It Eibertshiem

It Eibertshiem vanuit de lucht. Dit is dus het beeld wat de ooievaars hoog boven It Eibertshiem hebben/krijgen.Terug naar boven