KennismakingStichting It Eibertshiem is opgericht op 8 mei 1980, met als doel het in standhouden van vogelpopulaties, de ooievaar in het bijzonder. Evenals de daarbij behorende maatregelen ter verbetering van het biotoop. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarbij bevorderlijk kan zijn. Dit in de ruimste zin van het woord, zo luid de passage van onze statuten.

Concreet hebben we dit de afgelopen jaren vertaald in het streven om de ooievaars stand uit te breidden en verder in stand te houden. Te beginnen bij onze situatie in Earnew‚ld en vandaaruit hebben we verder gewerkt om het aantal ooievaars in Friesland te vergroten. We hebben ingezet om op ruime afstand van Earnew‚ld nieuwe vestigingsplaatsen te creŽren en wanneer zich ergens een situatie voor deed om een nest te plaatsen hebben we initiatieven genomen in die richting. Vervolgens was de wens om verder bij te dragen aan een positieve ontwikkeling in geheel Nederland.

Ook wilden we als Eibertshiem waar nodig initiatieven ontplooien waarbij biotoop verbeterende maatregelen het gevolg zijn en vanuit die invalshoek proberen we in gesprek te raken/blijven met landschap beherende instanties en overheden. De beleidslijn welke we vanuit Vogelbescherming Nederland hebben is dus niet meer gericht op fokken en uitzetten van ooievaars maar op verbetering van het biotoop zodat een vrije en levensvatbare populatie Nederland zal bevolken. Het eerste streefgetal was om te groeien naar 300 paar in 2010.

Het jaar 2010 is ondertussen ruimschoots gepasseerd en het aantal van 300 vrij vliegende paren ook! Het aantal paren wordt nu in 2020 geschat op 1200 en er worden elk jaar zeker een 1000 jongen groot. Van onze ooievaars gaat 80% op trek en een deel overwinterd in Nederland. Dit deels door het veranderende klimaat en ook deels doordat er op sommige plaatsen (helaas) nog steeds wordt gevoerd. Iets wat volgens ons en Stork niet zou moeten.

Een belangrijke bijdrage willen we ook leveren aan onderzoek en propaganda voor de ooievaar. Vandaar dat we jaarlijks ruim 100 ooievaars ringen en verder via de geŽigende kanalen als radio en t.v. en uiteraard de schrijvende pers de nodige publiciteit zoeken. Dit naast onze website en onze facebookpagina.

In Friesland zijn de ooievaars op tal van plaatsen actief zoals in Earnew‚ld, Beetsterzwaag en Tietjerk, waar redelijke groepen zitten. Daarnaast zijn er vele kleine vestigingen of solitaire nesten. Zoals bijvoorbeeld in Offingawier, Buitenpost, Rottum, Mildam, Bakkeveen, Veenklooster, Kollum, Rottevalle, Opeinde, Garijp, Oranjewoud, Oldeberkoop, Hemrik, Terwispel, Lippenhuizen, Broek, Drachten, Olterterp en Uitwellingerga.

Naast onze inzet voor de ooievaars hebben we nog andere initiatieven ontplooid. Zo zijn we in combinatie met It Fryske Gea gestart met een waterriet project en hebben we ruim 30.000 stekje waterriet laten planten. De 15.000€ welke we hiervoor uitgetrokken hebben moet leiden tot een verbeterde leefomgeving van Roerdomp en bijvoorbeeld Grote Karekiet. En in 2020 zetten we in op verbetering van het kruidenrijke grasland in combinatie met kringlooplandbouw. We zullen een aantal boeren welke hiervoor in aanmerking komen een schouderklopje geven, met een kleine financiŽle bijdrage. Dit om de agrariŽrs in het zonnetje te zetten.

It Eibertshiem

It Eibertshiem vanuit de lucht. Dit is dus het beeld wat de ooievaars hoog boven It Eibertshiem hebben/krijgen.Terug naar boven